Näin käytät Julkaisufoorumi-luokitusta vastuullisesti

Tiedotteet   29.5.2019 13.21   Päivitetty 10.12.2019 7.40

In English below / På svenska nedan

Julkaisufoorumin (JUFO) ohjausryhmä on päivittänyt Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjeen. Uusi ohjeistus sisältää suosituksia JUFO-luokituksen vastuullisesta käytöstä tutkimuksen arvioinnin apuvälineenä.

JUFO-luokitus on alun perin tarkoitettu yliopistojen tuottamien suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin. Luokitusta ei ole tarkoitettu yliopistojen tai muiden tutkimusorganisaatioiden yksiköiden tuottamien pienempien julkaisumäärien tai yksittäisten julkaisujen, eikä yksittäisten tutkijoiden arviointiin tai vertailuun. Ohjausryhmä katsoo tarpeelliseksi ohjeistaa JUFO-luokituksen käyttöä, koska sitä on viime vuosina alettu käyttää myös yksikkö- ja/tai tutkijatason arviointiin ja vertailuun.

Ohje sisältää suosituksia JUFO-luokituksen käytöstä yksikkö- ja tutkijatasolla sekä tietoa siitä, millaisia rajoitteita luokituksen käyttöön tutkimuksen arvioinnin apuvälineenä liittyy. Lisäksi kuvataan JUFO-luokitusta ja sen taustaoletuksia sekä luokituksen roolia yliopistojen rahoitusmallissa.

Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjeessa on hyödynnetty vastuullisen metriikan kansainvälisiä julkilausumia: DORA-julistusta, Leidenin tutkimusmetriikkamanifestia sekä Metric Tide -raporttia. Käyttöohje täydentää valmisteilla olevaa kansallista Tutkijan vastuullinen arviointi -suositusta sekä Vastuullisen tutkimusmetriikan -ohjeistusta.  

Uusi käyttöohje Julkaisufoorumin verkkosivuilla:
http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/kaytto

Lisätietoa:
Janne Pölönen
Suunnittelupäällikkö
Puh: 044 346 9491
e-mail: janne.polonen(at)tsv.fi

***

How to use the Publication Forum classification responsibly

The Steering Group of the Publication Forum has updated the user guide for the Publication Forum classification. The new user guide contains recommendations on the responsible use of the Publication Forum classification to assist in the evaluation of research output.

The Publication Forum classification was originally meant for the evaluation of the average quality of a large number of publications produced by universities. The classification is not meant for the evaluation of the quality of a smaller number of publications produced by the units of universities or other research organisations or individual publications nor for the evaluation or comparison of individual researchers. The Steering Group feels it is necessary to provide instructions for the use of the Publication Forum classification, as universities in Finland have also recently started to use it for unit and/or researcher level evaluation and comparison.

The user guide contains recommendations on using the Publication Forum classification at unit and researcher level and on the limitations of the classification. Moreover, the Publication Forum classification and its underlying assumptions are described along with the role of the classification in the funding model of universities. 

In the preparation of the user guide, international statements of responsible metrics have been used: DORA declaration, Leiden manifesto for researcher metrics, and the Metric Tide report. The user guide of the Publication Forum completes the national Recommendation for the responsible evaluation of a researcher and the Guide for responsible metrics that are under way.

User guide on the website of the Publication Forum:
http://www.julkaisufoorumi.fi/en/use

Further information:
Janne Pölönen
Head of Planning
tel: +358 (0)44 346 9491
e-mail: janne.polonen(at)tsv.fi

***

Så använder du Publikationsforum-klassificeringen på ett ansvarsfullt sätt

Publikationsforumets (JUFO) styrgrupp har uppdaterat instruktionerna för Publikationsforum-klassificeringen. De nya instruktionerna innehåller rekommendationer om JUFO-klassificeringens ansvarfulla användning som redskap för utvärdering av forskning.

JUFO-klassificeringen är ursprungligen ämnad för utvärderingen av den genomsnittliga kvaliteteten på stora publikationsvolymer som universiteten utger. Klassificeringen är inte ämnad för utvärdering eller jämförelse av mindre publikationsvolymer eller enskilda publikationer som universitetens eller andra forskningsorganisationers enheter utger, eller enskilda forskare. Styrgruppen anser det nödvändigt att ge instruktioner om användningen av JUFO-klassificeringen, eftersom den de senaste åren har börjat användas även för utvärdering och jämförelse på enhets- och/eller forskarnivå.

Instruktionerna innehåller rekommendationer om användningen av JUFO-klassificeringen på enhets- och forskarnivå samt information om begränsningar för användningen av klassificeringen som redskap för utvärdering av forskning. Därtill beskrivs JUFO-klassificeringen och dess underliggande antaganden samt klassificeringens roll i universitetens finansieringsmodell.

Vid utarbetandet av instruktionerna för Publikationsforum-klassificeringen har internationella deklarationer om ansvarsfull metrik utnyttjats: DORA-deklarationen, Leidenmanifestet för bibliometri, samt Metric Tide-rapporten. Instruktionerna kompletterar de nationella anvisningarna för ansvarsfull utvärdering av forskare samt anvisningarna för ansvarsfull bibliometri som är under beredning.  

De nya instruktionerna på Publikationsforumets webbsida:
http://www.julkaisufoorumi.fi/sv/bruk

Tilläggsinformation:
Janne Pölönen
Planeringschef
tel: +358 (0)44 346 9491
e-mail: janne.polonen(at)tsv.fi