Publikationsforums uppdateringsbedömning är klar

Tiedotteet   10.12.2018 16.13   Päivitetty 7.1.2019 10.08

Under år 2018 gick sakkunnigpanelerna igenom de högsta nivåklasserna 2 och 3 för vetenskapliga publikationsserier och bokförlag. Sammanlagt höjdes nivån för 550 kanaler och sänktes för 270 kanaler. I den nya klassificeringen finns sammanlagt 740 publiceringskanaler på nivå 3 och sammanlagt 2 486 på nivå 2. Publikationsforums styrgrupp fastställde klassificeringen 13.12.2018, och den träder i kraft 1.1.2019. Den nya klassificeringen används för publikationer som publiceras från och med 2019. Den nya uppdaterade klassificeringen är tillgänglig i JUFO-portalen och databassökning. Sammanfattning av nivåändringarna: Filejufo_13122018_changes_2.xlsx Sammanfattning av nivåändringarna (pdf): PDF iconjufo_13122018_changes_2.pdf

Primära bedömningskriterier är publiceringskanalernas vetenskapliga kvalitet, inflytande och uppskattning i vetenskapssamfundet. Som stöd för sakkunnigutvärderingen utnyttjades förslag från vetenskapssamfundet, referensindikatorer, klassificeringar i Norge och Danmark samt information om öppen tillgänglighet. Särskild uppmärksamhet fästes vid olika vetenskaps- och forskningsområdens representation i nivåklasserna 2 och 3.

De panelspecifika kvoterna avgör den mängd publikationsserier som respektive panel kan placera i nivåklasserna 2 och 3. Som beräkningsgrund för kvoterna används information om det totala antalet artiklar som årligen publiceras i tidskrifter på nivåerna 1–3 (publikationsvolym). Tidskrifter på nivå 2 får omfatta högst 15 % och tidskrifterna på nivå 3 högst 5 % av den totala publikationsvolymen för panelens tidskrifter. Kvoterna balanserar klassificeringen mellan olika vetenskapsområden.  

Vid denna utvärdering kunde de stora tidskrifternas publikationsvolym delas mellan flera paneler. Som resultat av panelernas samarbete höjdes tidskriften Blood till nivå 3 samt Journal of Biological Chemistry och Physical Chemistry Chemical Physics till nivå 2. Det preliminära förslaget att sänka tidskriften Langmuir till nivå 1 kunde också återtas tack vare volymfördelningsmodellen.

Små ändringar gjordes i klassificeringen av finsk- och svenskspråkiga kanaler inom humanvetenskaper. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja) sänktes till nivå 1. Media ja viestintä, Terra: geografisk tidskrift samt bland förläggarna Svenska litteratursällskapet i Finland höjdes till nivå 2. Även vad gäller förlag var ändringarna små. Routledge fortsätter i nivåklass 3 och Bloomsbury academic i nivåklass 2.

Följande uppdateringsbedömning utförs under år 2022. Under 2019–2021 sammanträder panelerna en gång om året på hösten för att behandla respons från vetenskapssamfundet. Under mellanåren kan enskilda korrigeringar göras i klassificeringen. Vid mötena år 2019 behandlas respons som skickats via JUFO-portalen före 31.8.2019.


Ytterligare information:
Anvisning för kommentarer
Klassificeringrunder
julkaisufoorumi@tsv.fi