Suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien luokittelu Julkaisufoorumissa

Tiedotteet   29.11.2012 12.00   Päivitetty 12.8.2015 13.20

1. Tilanne vuonna 2011 valmistuneen luokituksen osalta

Julkaisufoorumi-hankkeen arviointiohjeen mukaan ”taso 2 kattaa eri tieteenalojen johtavat tieteelliset julkaisukanavat, joissa tutkijat eri maista julkaisevat parhainta tutkimustaan. Tasolle 2 voidaan pääsääntöisesti luokitella vain kansainvälisiä tieteellisiä julkaisukanavia, joiden toimitus-, kirjoittaja- ja lukijakunta edustaa eri kansallisuuksia. Kuitenkin myös suomen- tai ruotsinkielisiä julkaisukanavia voidaan luokitella tasolle 2, jos ne tavoittavat tieteenalansa kansainvälinen asiantuntijayleisön”. Tätä sääntöä tulkittiin paneeleissa lehtien ja sarjojen osalta tiukasti, joten vuoden 2011 luokituksessa oli tasolla 2 viisi suomenkielistä lehteä/sarjaa:

Historiallinen aikakauskirja
Historiallisia tutkimuksia
Suomalaisuuden kirjallisuuden seuran toimituksia tiede
Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja
Virittäjä

Lisäksi tasolle 2 on luokiteltu kolme suomenkielistä kirjakustantajaa:

Gaudeamus
Suomalaisuuden kirjallisuuden seura
Vastapaino

2. 60 tieteellisen seuran kannanotto ja Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmän 3.2.2012 tekemä päätös

Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 3.2.2012 60 lähinnä ihmistieteitä edustavan tieteellisen seuran kannanotossa esiin nostettuja kysymyksiä 1) suomenkielisten tieteellisten lehtien ja sarjojen ja 2) muilla kuin englannin kielellä julkaisevien tieteellisen lehtien ja sarjojen asemasta Julkaisufoorumi-luokituksessa. Samat kysymykset olivat esiintyneet keskustelussa myös aiemmin Julkaisufoorumi-hankkeen aikana. Ohjausryhmä totesi, että tieteellisen julkaisemisen kieltä koskevat kysymykset ovat tärkeitä ennen kaikkea yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen kannalta.

Keskustelun perusteella ohjausryhmä päätti, että paneelit 14 ja 16-23 voivat halutessaan luokitella tasolle 2 suomen- tai ruotsinkielisiä johtavia tieteellisiä lehtiä ja sarjoja, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti. European Science Foundationin ERIH-luokituksen tieteenalat kattavat paneelit voivat halutessaan luokitella tasolle 2 muilla kuin yksinomaan englanninkielellä julkaisevia, ERIH-arvioinnissa tasolle A luokiteltuja lehtiä ja sarjoja.

Julkaisufoorumin sihteeristölle annettiin tehtäväksi ryhtyä toteuttamaan päätöstä em. paneelien kanssa kevään 2012 aikana.

3. Paneelien 14 ja 16-23 puheenjohtajien kokous 2.3.2012

2.3.2012 järjestettiin paneelien 14 ja 16-23 puheenjohtajakokous, jossa keskusteltiin ohjausryhmän 3.2.2012 tekemästä päätöksestä ja haettiin yhteisiä periaatteita suomen- ja ruotsinkielisten, sekä muun kuin englanninkielisten ERIH-tason A lehtien ja sarjojen luokitteluun tasolle 2. Kokouksen tarkoitus ei ollut päättää yksittäisten lehtien tai sarjojen luokituksista.

Puheenjohtajat tekivät seuraavia suomen- ja ruotsinkielisten lehtien ja sarjojen luokittelua tasolle 2 koskevia yhteisiä linjauksia:

  •     Suomen ja ruotsin kielen aseman säilyttäminen tieteen kielenä on tärkeä tavoite, ja ohjausryhmän päätös edesauttaa tätä tavoitetta. Tason 2 luokittelun perusteiden on kuitenkin oltava ensisijaisesti sisällöllisiä, ei kielipoliittisia.
  •     Se, että julkaisukanava on jonkin alan suomen- tai ruotsinkielinen ykköslehti tai -sarja ei ole yksin riittävä peruste luokitella sitä tasolle 2, jos tutkimuskysymykset ovat yleisiä ja niitä voidaan käsitellä kansainväliselle asiantuntijayleisölle suunnatuilla julkaisufoorumeilla.
  •     Tasolle 2 tulee luokitella vain korkeatasoisimmat lehdet ja sarjat, joiden käsittelemät tutkimuskysymykset kontekstualisoituvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan tai suomen- ja ruotsinkielisen kulttuurin piiriin.
  •     Tasolle 2 luokiteltavien lehtien ja sarjojen tulee myös olla laaja-alaisia, ja sekä vertaisarvioijat että potentiaalinen kirjoittajakunta edustavat alan kansallista tiedeyhteisöä mahdollisimman laajasti.
  •     20 prosentin osuutta nimekkeistä ei ole mielekästä soveltaa mekaanisesti suomen- ja ruotsinkielisten lehtien ja sarjojen luokittelussa tasolle 2.

4. Kevään 2012 arvioinnin tulokset

Paneelit 14 ja 16-23 suorittivat arvioinnin kevään 2012 aikana, ja kaikki niiden lehti- ja sarjaluetteloihin kuuluvat suomen- ja ruotsinkieliset lehdet ja sarjat olivat ehdolla tasolle 2. Kaksi paneelia (14 Terveystieteet ja muut lääketieteet sekä 16 Taloustieteet) totesi sähköpostikeskustelussa, ettei niiden kattamilla aloilla ole tarvetta suomen- ja ruotsinkielisten lehtien ja sarjojen luokitteluun tasolle 2. Muut paneelit kokoontuivat päättämään tasoluokituksista huhtikuun aikana, paitsi kielitieteen paneeli 21, joka päätti nostoista sähköpostikokouksessa.

Ohjausryhmän päätöksen ja paneelien 14 ja 16-23 puheenjohtajakokouksen linjausten mukaisesti paneelit pyrkivät painottamaan sitä, että tasolle 2 nostettavien lehtien ja sarjojen tutkimuskysymykset kontekstualisoituvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan tai suomen- ja ruotsinkielisen kulttuurin piiriin. Tärkeä lisäperuste oli laaja-alaisuus: tasolle 2 pyrittiin nostamaan oman tieteenalansa tutkimusta mahdollisimman laajasti kattavia lehtiä ja sarjoja, joissa voidaan julkaista myös erityisalojen tutkimusta.

Paneelit nostivat tasolle 2 kaikkiaan 19 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä lehteä ja sarjaa, sekä 64 muulla kuin yksinomaan englannin kielellä julkaisevaa ERIH-arvioinnissa tasolle A luokiteltua lehteä ja sarjaa. Yhden suomenkielisen lehden tasoluokitusta, josta oli erimielisyyttä paneelien välillä, päätettiin käsitellä myöhemmin ohjausryhmässä. Muilta osin kevään arvioinnin tulokset päivitettiin Julkaisufoorumin tietokantaan 31.5.2012, jolloin tasolle 2 lisättiin 18 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä lehteä ja sarjaa:

Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
Elore
Folkmålstudier
Hallinnon tutkimus
Historiallinen arkisto
Historisk Tidskrift för Finland
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Kulttuurintutkimus
Lakimies
Naistutkimus
Näyttämö ja tutkimus
Oikeus
Politiikka
Psykologia
Sananjalka
Sosiologia
Taidehistoriallisia tutkimuksia
Teologinen aikakauskirja
Yhteiskuntapolitiikka

5. Julkaisufoorumin ohjausryhmän 23.8.2012 tekemät päätökset

Julkaisufoorumin ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 23.8.2012 suomen- ja ruotsinkielisten lehtien ja sarjojen luokittelua tasolle 2. Osa suomen- ja ruotsinkielisiä lehtiä ja sarjoja tasolle 2 luokitelleista paneeleista on ollut eri mieltä eräistä nostoista, minkä lisäksi kevään arvioinnin valmistumisen jälkeen paneelien ulkopuolelta on tehty Julkaisufoorumille tasolla 1 olevia suomen- ja ruotsinkielisiä julkaisukanavia koskevia nostoesityksiä.

Julkaisufoorumia ylläpitävä Tieteellisten seurain valtuuskunta tai Julkaisufoorumin toimintaa ja luokittelua linjaava ohjausryhmä eivät päätä yksittäisten lehtien, sarjojen tai kirjakustantajien tasoluokista, mikä on ensisijaisesti asiantuntijapaneelien tehtävä. Ohjausryhmä totesi, että suomen- ja ruotsinkielisten lehtien ja sarjojen luokitteluun on haettu yhteistä linjaa kevään paneelikokouksia edeltäneessä puheenjohtajakokouksessa, mutta yksittäiset paneelit ovat tulkinneet ohjausryhmän 3.2. tekemää päätöstä eri lähtökohdista.

Ohjausryhmä päätti, että Julkaisufoorumissa on pyrittävä ihmistieteiden paneelien väliseen konsensusratkaisuun tasolle 2 luokiteltavista johtavista suomen- ja ruotsinkielisistä julkaisukanavista. Näiden osalta arviointimenettelyä muutetaan siten, että tasoluokituksista päätetään ko. paneelien puheenjohtajien yhteisessä kokouksessa. Syksyn 2012 aikana järjestetään suomen- ja ruotsinkielisiä lehtiä ja sarjoja tasolle 2 luokitelleiden paneelien puheenjohtajien kokous, jossa ratkaistaan sekä ristiriitaisten että tasolle 2 ehdotettujen suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien tasoluokitus.

6. Paneelien 17-23 puheenjohtajien 21.11.2012 tekemät päätökset

Julkaisufoorumin paneelien 17-23 puheenjohtajat kokoontuivat 21.11.2012 päättämään suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien luokittelusta tasolle 2 Julkaisufoorumin ohjausryhmän 23.8.2012 tekemän päätöksen perusteella. Kokouksessa käsiteltiin kevään 2012 arvioinnin myötä täydentynyttä vuoden 2011 luokitusta, ja päätettiin sekä ristiriitaisten että tasolle 2 esitettyjen suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien tasoluokituksesta.

Vuoden 2011 ja kevään 2012 arvioinneissa tasolle 2 luokiteltujen johtavien suomen- ja ruotsinkielisten lehtien ja sarjojen todettiin kattavan laaja-alaisesti Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmän 3.2.2012 päätöksessä tarkoittamaa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta. Paneelit ovat harkinneet kaikkia korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä julkaisukanavia tason 2 ehdokkaina. Puheenjohtajat päättivät yksimielisesti, että vuoden 2011 ja kevään 2012 arvioinneissa tasolle 2 luokitellut lehdet ja sarjat pidetään tasolla 2, eikä tasolle 2 lisätä muita suomen- ja ruotsinkielisiä lehtiä tai sarjoja.

Myöskään kotimaisia kirjakustantajia ei lisätty tasolle 2. Puheenjohtajien näkemyksen mukaan tieteellisten seurojen julkaisutoimintaa voidaan luokitella täsmällisemmin julkaisusarjojen tasolla, jolloin kirjakustantajaluokitus käytännössä koskee seurojen julkaisemia luokiteltujen sarjojen ulkopuolisia erillis- ja kokoomateoksia. Puheenjohtajat päättivät yksimielisesti, että Suomalaisen kirjallisuuden seuran vuoden 2011 arvioinnissa tasoille 2 tai 1 luokiteltujen julkaisusarjojen tasot pysyvät ennallaan, mutta SKS:n kirjakustantajaluokitus muutetaan tasolle 1. Gaudeamuksen ja Vastapainon kirjakustantajaluokitus pidetään tasolla 2.

Kaikkia tasoluokituksia voidaan arvioida uudelleen vuoden 2014 arvioinnin yhteydessä.